Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Jobtimistic Talent Agency

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer
De rechtspersoon namens welke de medewerker diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer Opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
In geval van een zakelijk abonnement of opdracht is dit de rechtspersoon zoals bedoeld in deze omschrijving.
In geval van een natuurlijke persoon gaat het om de ‘Coachee’ of ‘Member’ die deelneemt aan een abonnement of een begeleidingstraject op basis van losse producten en diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Opdracht
De in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de Opdrachtnemer verricht moeten worden zoals daar zijn alle coaching, -training en andere werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

Overeenkomst
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Membership
Het abonnement dat tegen betaling recht geeft op toegang tot Jobtimistic Talent Club producten en deelname aan online- en offline-activiteiten zoals vermeld op de website, en elke wijziging of aanvulling daarop. Een Membership geeft recht op credits. In totaal dertig credits per jaar, dus tweeëneenhalf per maand, tenzij anders afgesproken. De credits zijn een jaar geldig. Daarna komen de credits volledig te vervallen.

Artikel 2 Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Memberships, aanbiedingen, offertes, werkzaamheden opdrachten en Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever(s), waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op Opdrachten met Opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
 3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Indien Opdrachtnemer stilzwijgend afwijking van deze algemene voorwaarden toestaat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Opdrachtnemer deze Algemene Voorwaarden soepel toepast en/of niet steeds stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden verlangt.
 5. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 6. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat zij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de Opdracht essentiële informatie heeft gegeven.
 2. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
 3. Een Overeenkomst met een natuurlijke persoon als Opdrachtgever kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens Opdrachtnemer een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door Opdrachtnemer van een factuur.
 4. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de Opdracht gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 5. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Opdrachtnemer er niet aan gebonden. De Opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

Artikel 4 Abonnementen

 1. Een Membership komt tot stand nadat Opdrachtnemer zich via de website van Jobtimistic heeft geregistreerd en via een machtigingsformulier toestemming heeft gegeven aan Opdrachtgever om (toekomstige) betalingen van het opgegeven bankrekeningnummer of via creditcard te innen.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om een Opdrachtgever te weigeren.
 3. Het Membership houdt in dat Opdrachtgever tegen betaling van een vast bedrag per maand, toegang heeft tot de producten, diensten en activiteiten zoals vermeld op de website van Jobtimistic.
 4. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van het Membership kunnen van tijd tot tijd wisselen. Daarom houdt Opdrachtnemer zich op ieder moment het recht voor om de inhoud van het Membership uit te breiden of te beperken, dan wel aan te passen op basis van veranderingen in de markt.
 5. Een Membership is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan andere personen.
 6. De in het Membership beschikbaar gestelde content is exclusief voor Opdrachtgevers. Het is Opdrachtgevers dan ook niet toegestaan deze content te delen, dan wel op andere wijze beschikbaar te stellen aan derden. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met deze bepaling, is Opdrachtnemer gerechtigd om alle geleden schade bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Kortingen die in het kader van het Membership worden aangeboden gelden niet in combinatie met andere kortingen.
 8. Een Membership wordt afgesloten voor een periode van één jaar (12 maanden) en kan niet tussentijds worden opgezegd. De opdrachtgever kan het Membership tot één maand (30 dagen) voor de vervaldatum zonder verdere opgave van reden opzeggen.
 9. Indien een Membership niet conform lid 8 van dit Artikel wordt opgezegd, wordt het automatisch verlengd. Vanaf dat moment kan Opdrachtgever het Membership met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (30 dagen) op ieder moment opzeggen.
 10. Indien een Membership wordt beëindigd tijdens de eerste contractperiode, dan gaat de opzegging in aan het einde van deze periode. Als bedoeld in lid 8 van dit Artikel moet Member of Opdrachtgever minimaal één maand voor het einde van de Overeenkomst opzeggen. Er is daarbij geen sprake van recht op terugbetaling van (een deel van) het Membership voor de eerste contractperiode.

 

Na de eerste contractperiode is het mogelijk om het Membership op elk moment te beëindigen. De beëindiging gaat in, één maand nadat deze is ontvangen (of op een later moment dat Opdrachtgever of Member zelf kan aangeven). Is er reeds betaald voor de periode na het beëindiging moment, dan wordt een bedrag binnen 30 dagen teruggestort.

 1. Wanneer een (Zakelijke) Opdrachtgever als bedoeld onder lid 10 van dit Artikel heeft vooruitbetaald, berekent Opdrachtnemer welk bedrag Opdrachtgever terugkrijgt wanneer het Membership wordt stopzet.
 2. Wanneer een Particuliere Opdrachtgever (Member) het Membership opzegt, berekent Opdrachtnemer of voor eventueel te veel gebruikte credits moet worden bijbetaald.
 3. Opzegging kan slechts via de website of per mail geschieden.
 4. Informatie betreffende de Membership prijs wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt. Alle prijzen van Opdrachtnemer zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 5. Betaling geschiedt te allen tijde vooraf (per jaar of per maand) en door middel van een automatische incasso. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer hiertoe machtigen bij het afsluiten van het Membership.
 6. Indien Opdrachtgever de machtiging voor automatische incasso zonder gegronde reden intrekt of indien de automatische incasso om andere niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen redenen niet kan worden uitgevoerd, is Opdrachtgever nadat Opdrachtnemer eenmalig een aanmaning of ingebrekestelling heeft verstuurd, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van het afsluiten van een Membership. Tevens is Opdrachtnemer in het kader van evenementen niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan Opdrachtnemer toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 8. Indien ondanks het bepaalde in lid 14 van dit Artikel aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade van Opdrachtgever aangenomen moet worden, blijft de verplichting van Opdrachtnemer tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de afgenomen dienst per jaar.
 9. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst en/of andere gederfde inkomsten.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door Opdrachtnemer ingeschakelde derden zoals leveranciers en de door deze derden ingeschakelde personen.
 11. De in dit Artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers en hulppersonen van Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

Artikel 5 Terbeschikkingstelling van informatie en medewerking
Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Opdracht.

Artikel 6 Uitvoering van de Opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de Opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Voor zover voor een goede uitvoering van de Opdracht nodig is, heeft Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Zij doet dit in overleg met Opdrachtgever en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een Overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn.
 5. Als is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Als door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor die in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Zakelijke Opdrachtgevers kopen de diensten vooraf in. Deze zijn gedurende één (1) jaar in te zetten vanaf de datum van acceptatie van de offerte.
 8. Wanneer Opdrachtnemer de Opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een Opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 7 Wijziging van de Opdracht, meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de Opdracht, brengt Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in Opdracht van Opdrachtgever.

 

Leidt dit tot meerwerk, dan brengt zij dit als een aanvullende Opdracht aan Opdrachtgever in rekening. Opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de Opdracht bij Opdrachtgever in rekening brengen.

 1. In afwijking van lid 1, brengt Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de Opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. Partijen gaan de Opdracht aan voor bepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Is binnen de looptijd van de Opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet Opdrachtgever Opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 9 Tarieven

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst dan wel per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Wanneer Partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Opdrachtnemer haar honorarium vast volgens haar uurtarief.
 3. In het tarief van Opdrachtnemer zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd berekent zij voor de helft van het uurtarief door. Reis- en verblijfkosten declareert Opdrachtnemer volgens afspraken in de offerte. Bij alle offertes brengt Opdrachtnemer alleen de werkelijk bestede tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, declareert zij na overleg met Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer maakt onderscheid in tarieven voor zakelijke en particuliere Opdrachtgevers. De standaard tarieven van Opdrachtnemer zijn de zakelijke tarieven. Opdrachtnemer kan besluiten om in voorkomende gevallen het particuliere tarief te rekenen aan een particuliere Opdrachtgever/natuurlijk persoon onder de strikte voorwaarde dat de Opdrachtgever de dienst uit eigen middelen financiert.
 5. Bedragen zijn exclusief BTW.
 6. Als Opdrachtnemer met Opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is de Opdrachtnemer niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen enzovoort of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 7. Opdrachtnemer mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag Opdrachtnemer de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de Opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Zij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.
 8. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever haar plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.
 9. Gaat Opdrachtgever niet akkoord met de door Opdrachtnemer geplande verhoging van meer dan 10%, dan kan zij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de Opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van Opdrachtnemer genoemde ingangsdatum van de verhoging.

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling moet binnen twee weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Het staat Opdrachtnemer vrij om, naar eigen oordeel en in afwijking van de in lid 1 omschreven algemene regel, een aanbetaling van 50% tot 100% van het honorarium te verlangen. Deze aanbetaling dient plaats te vinden vóór aanvang van het eerste (betaalde) gesprek. Indien gewenst ontvangt Opdrachtgever hiervan een afzonderlijke factuur.
 3. Na de vervaldatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie bedragen elke keer € 100,00 en zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door Opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Artikel 11 Intellectuele eigendom- en auteursrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, de vormgeving, het geluidsmateriaal en het (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal van Opdrachtnemer en de daaruit voortvloeiende activiteiten en communicatie berusten bij Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever verstrekte of in het kader van de Overeenkomst gebruikte diensten en producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
 3. Opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze diensten en/of producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze Opdracht.
 4. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer, dan heeft Opdrachtnemer het recht om alle geleden schade bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers dan wel coachees.

Artikel 12 Privacy

 1. Voor zover in het kader van het Membership persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Opdrachtgever dient kennis te nemen van de privacyverklaring van Opdrachtnemer, welke op de website van Jobtimistic raadpleegbaar is.
 3. Gezien het feit dat er tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een Overeenkomst is gesloten en daarmee tussen partijen een relevante en passende verhouding is ontstaan, is het Opdrachtnemer op basis van een gerechtvaardigd belang toegestaan om persoonsgegevens te verwerken voor direct-marketingdoeleinden, dan wel voor informatiedoeleinden. Hieronder valt in ieder geval het gebruik van foto-, beeld, video-, tekst en/ of ander materiaal, welk materiaal is ontstaan in het kader van het Membership en/of de Opdracht en de eventuele evenementen van Opdrachtnemer.

Artikel 13 Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet Opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.
 2. Als een klacht terecht is, verricht Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
 3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van Artikel 15.

Artikel 14 Opzegging
Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

Artikel 15 Annulering, opschorting en ontbinding

 1. De in het kader van de Overeenkomst bedoelde werkzaamheden worden geacht te starten per de datum van acceptatie door Opdrachtnemer – hetgeen geschiedt door middel van ondertekening van de van Opdrachtnemer ontvangen offerte. Los hiervan kunnen partijen een andere aanvangsdatum overeenkomen, maar dan zal deze datum expliciet en afzonderlijk schriftelijk moeten worden overeengekomen door partijen.
 2. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien zij – ook zonder te annuleren – geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.
 3. Annulering van een enkel coachgesprek door de Member (particuliere Opdrachtgever) of Coachee (Zakelijke Opdrachtgever) dient -ongeacht de reden van annulering- tenminste 24 uur van tevoren te geschieden, waarbij de ontvangstbevestiging door de coach leidend is. Bij annulering binnen 24 uur zullen de betreffende kosten op het tegoed in mindering worden gebracht op de begroting (bij een zakelijke Opdrachtgever) of in mindering worden gebracht op de credits (bij een particuliere Opdrachtgever).
 4. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst; indien Opdrachtnemer als gevolg van ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 5. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 7. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten daardoor direct en indirect ontstaan.
 8. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting aan zijde van Opdrachtnemer tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 16 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Als Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet Opdrachtgever het geleverde op haar schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt Opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Als Opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag Opdrachtnemer de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van €1.000,-.
 3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 4. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals daar zijn adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever dan wel Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn Opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 6. Opdrachtnemer ofwel door haar in te schakelen coaches of derden die belast worden met het begeleiden van Members of Coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de Member of de Opdrachtgever beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Member of Coachee dreigende schade, in welke vorm dan ook. Indien de Member of Opdrachtgever enige schade zou oplopen, is Opdrachtnemer dan wel door hem in te schakelen coaches of derden daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 7. Indien Opdrachtgever een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 18 Vrijwaringen
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 19 Overmacht

 1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Is Opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande Opdracht ging.

Artikel 20 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de Opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
 2. Gesprekken tussen Opdrachtnemer en de Member of Coachee worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Member, Coachee of Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een Opdracht worden ingeschakeld. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, tenzij de Member of de Coachee hiervoor toestemming heeft gegeven.
 3. Door de strikte geheimhoudingsplicht van opdrachtnemer zal er nooit sprake zijn van belangenverstrengeling ten opzichte van andere klanten of andere activiteiten van opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal alle informatie die tijdens het coachingstraject wordt besproken strikt vertrouwelijk behandelen en niet delen met derden of voor andere activiteiten gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever. Opdrachtgever kan er daarom op vertrouwen dat opdrachtnemer de opdracht naar beste kunnen en zonder belangenverstrengeling zal uitvoeren.
 4. Moet Opdrachtnemer of Member volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan zij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is zij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de Opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 21 Geschillen

 1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze Overeenkomst of uit daarop voortbouwende Overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.
 2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 22 Toepasselijk recht
Op elke Opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer Opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Artikel 23 Wijzigingen
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar Opdrachtnemer staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.